108 units // Design by Gerard Joan // Soft cover // 10,5 cm x 14,8 cm // 180 pages // Indigo print Arcoprint // Colorplan Citrine 175 gr, Natural Rough 90 gr // ISBN 978-84-608-2847-1 // DL T 1128-2021 // Socarrel edicions 2021 // Martí Gasull.

BUY HERE


MANTRA

Vivim en un món digital: agitat, convuls, trepidant. Consumim imatges de forma compulsiva, massiva i en temps real. El contacte ininterromput amb dispositius, mitjans de comunicació i xarxes socials genera un accés de dades. Ens enfrontem a més informació de la que som capaços de processar -infoxicació- i planem sobre aquesta de forma frenètica, ansiosa i superficial.

MANTRA és un exercici visual que s'ofereix com una pausa. Dues sèries de fotografies de cromàtica relaxant i composició geomètrica simple, se succeeixen en una repetició constant. La proposta evoca els japa malas, els rosaris d'oració que s'utilitzen en la meditació hinduista, budista i sikh per recitar mantres -oracions o paraules amb una vibració determinada-, per calmar la ment i afavorir un estat de consciència elevat.

Com les 108 pedres d'un mala, cada imatge de MANTRA és un pas cap al blanc, la vastitud silenciosa de l'estat meditatiu. Sense esforç, sense expectativa: un llibre per contemplar i assajar el nostre estat contemplatiu. Abans que les paraules, abans que les imatges, abans que qualsevol concepte, comprensió o forma. El buit d'on neixen i tornen totes les coses.


-----------------------------


Vivimos en un mundo digital: agitado, convulso, trepidante. Consumimos imágenes de forma compulsiva, masiva y en tiempo real. El contacto ininterrumpido con dispositivos, medios de comunicación y redes sociales genera un acceso de datos. Nos enfrentamos a más información de la que somos capaces de procesar -infoxicación- y planeamos sobre ésta de forma frenética, ansiosa y superficial.

MANTRA es un ejercicio visual que se ofrece como una pausa. Dos series de fotografías de cromática relajante y composición geométrica simple, se suceden en una repetición constante. La propuesta evoca a los japa malas, los rosarios de oración que se utilizan en la meditación hinduista, budista y sij para recitar mantras -oraciones o palabras con una vibración determinada-, para calmar la mente y favorecer un estado de conciencia elevado.

Como las 108 piedras de un mala, cada imagen de MANTRA es un paso hacia el blanco, la vastitud silenciosa del estado meditativo. Sin esfuerzo, sin expectativa: un libro para contemplar y ensayar nuestro estado contemplativo. Antes que las palabras, antes que las imágenes, antes que cualquier concepto, comprensión o forma. El vacío del que nacen y vuelven todas las cosas.-----------------------------We live in a digital world: stressful, turbulent and hectic. We consume real-time images in a compulsive and massive way. The uninterrupted exposure to the screens of our devices, media and social networks causes information overload. We end up consuming more information than we can handle—a concept some call infoxication—and we use this information in a frantic, anxious and superficial way.

MANTRA is a visual exercise that provides a break from everything. It consists of two series of photographic experiences in relaxing colours and simple geometric shapes, shown in constant repetition. This sequence evokes japamalas, which represents the prayer rosary for reciting mantras in Hindu, Buddhist and Sikh meditation. Mantras are statements or words with a specific spiritual vibration, designed to calm the mind and foster a state of enhanced awareness.

In the same way as the 108 beads found in a mala, each MANTRA image represents a step towards calm, the vastness of silence and a state of meditation. It is an experience that is both effortless and free from expectations: a book designed for enhanced reflection and honing our contemplative state of mind. Before words, before images, before learning any concept or method. The emptiness from which everything is born and returns.


500 units // Hard cover // Silkscreen softcover // 23,3 cm x 30,4 cm // 96 pages // ISBN: ISBN 978-618-5479-02-2 // Void Photo 2018 // Yurian Quintanas.

BUY HERE


DREAM MOONS

“Yurian Quintanas ens mostra una fotografia patafísica que ja ha practicat en altres treballs com silent rooms, on imaginava la vida de la seva llar quan ell no hi és. La patafísica és, segons el seu inventor, el surrealista alfred jarry, la ciència de les solucions imaginàries. A l’univers patafísic tot és anormal i extraordinari. La regla que mana és l’excepció de l’excepció. El terme és una contracció del grec ” epí ta metá te physiká” i fa referència a tot allò que està més enllà de la física.” (Carles Mercader, director del festival la nuu.)

Per fer aquest projecte em vaig imposar una única norma, totes les fotografies havien d’estar fetes dins dels límits de casa meva. A partir d’aquesta única directriu, vaig començar a fotografiar els espais, els objectes domèstics i als seus habitants. Però a mesura que anava acumulant imatges, vaig sentir la necessitat de transformar tota aquesta realitat tan palpable i evident, per adaptar-la al meu discurs, i així parlar no només del que és tangible, sinó també d’allò que no veiem.

El resultat final és Dream moons, una seqüencia que mescla fotografies i textos per endinsar-nos en un mòn oníric i inestable i fer-nos viatjar a través del somni de l’autor.


-----------------------------


“Yurian Quintanas nos muestra una fotografía patafísica que ya ha practicado en otros trabajos como silent rooms, donde imaginaba la vida de su hogar cuando él no está. La patafísica es, según su inventor, el surrealista alfred jarry, la ciencia de las soluciones imaginarias. En el universo patafísico todo es anormal y extraordinario. La regla que manda es la excepción de la excepción. El término es una contracción del griego ”epí ta metá te physiká” y hace referencia a todo lo que está más allá de la física.”
(Carles Mercader, director del festival la nudo.)

Para realizar este proyecto me impuse una única norma, todas las fotografías debían estar hechas dentro de los límites de mi casa. A partir de esta única directriz, empecé a fotografiar los espacios, los objetos domésticos y sus habitantes. Pero a medida que iba acumulando imágenes, sentí la necesidad de transformar toda esa realidad tan palpable y evidente, para adaptarla a mi discurso, y así hablar no sólo de lo tangible, sino también de lo que no vemos.

El resultado final es Dream moons, una secuencia que mezcla fotografías y textos para adentrarnos en un mundo onírico e inestable y hacernos viajar a través del sueño del autor.


-----------------------------

“Yurian Quintanas shows us a pathophysical photography that he has already practiced in other works such as silent rooms, where he imagined the life of his home when he is not there. Pataphysics is, according to its inventor, the surrealist alfred jarry, the science of imaginary solutions. In the pathaphysical universe everything is abnormal and extraordinary. The rule that rules is the exception to the exception. The term is a contraction of the greek “epí ta metá te physiká” and refers to everything that is beyond physics.” (Carles Mercader, director of la nuu festival.)

To make this project i imposed myself one rule, all the photographs had to be made within the limits of my house. From this single guideline, i first began to photograph the spaces, then the domestic objects and finally their inhabitants. But as i was accumulating images, i felt the need to transform all that palpable and evident reality, to adapt it to my speech, and thus speak not only about the tangible but also about what we do not see.


The final result is Dream moons, a sequence that mixes photography and texts to enter into a dreamlike and unstable world and make us travel through the dream of the author.


100 units (signed/numered) // Design by Gerard Joan // Soft cover // Golden Wiro// 20 cm x 30 cm // 144 pages // Indigo print // Paper: Arcoprin Extra White Soho 300 gr, Arcoprint Extra White Soho 90 gr // ISBN:  978-84-09-13477-9 // DL: B 19335-2019// Socarrel edicions 2019 // Salvi Danés.

BUY HERE


A LES 8 AL BAR EUSEBI

(Barcelona 1981) Són sis picos en cadena. 

Que ens vigilen a la trena. 

Per què no marxem 

si som innocents? És tot verd el meu xabolo. 

S'anomena la “lechuga”. 

Tancat dalt del palomar, 

jo vull marxar.Només queda fer el majara. 

Jo no pago aquesta mort. 

Sóc innocent. 

Jo vull marxar. Fugim tots de la Modelo. 

La justicia és un camelo. 

Perquè no marxem 

si som innocents? 


Pepe Sales (Barcelona, 1954 - Vallclara, 1994)

-----------------------------

(Barcelona 1981) 

They are six cops in a row
who are keeping an eye on us in the nick.
Why don’t we leave
if we are innocent?

Everything is green my cage.
It’s called the lettuce.
Locked in the pigeon loft,
I want to leave.

The only thing left is to pretend to be nuts.
I don’t pay this death.
I’m innocent.
I want to leave.

Let’s flee from La Modelo
Justice is an hoax
Why don’t we leave
if we are innocent?

Pepe Sales (Barcelona, 1954 - Vallclara, 1994) 


50 units // Soft cover // 21 cm x 30 cm // 120 pages // Indigo print // Paper: Gmund Treasury Value 300 gr, Curious Metallic, Ice Silver 120 gr // ISBN 978-84-09-05098-7 // DL T 1279-2018 // Socarrel edicions 2018 // Martí Gasull.

SOLD OUT


AUM

Aum, so sànscrit que simbolitza l’origen de l’univers, és el títol que conceptualitza aquest exercici visual que, en estil d’aforisme o “sutra”, aconsegueix plasmar una experiència personal amb transcendència universal.

Prescindint del tradicional mètode etnogràfic i/o de la representació turística-espiritual de la Índia, l’autor ens endinsa en un contínuum d’imatges regides per la transformació. Darrere d’un aparent caos de creació i destrucció visual, a través de diverses imatges de quotidianitats albirades, l’observador té l’oportunitat de descobrir l’essència immutable de l’aroma que transpira l’obra. Viatge personal que ens suggereix un “etern retorn”, no al punt d’origen, sinó a manera d’espiral existencial, a un nivell més elevat producte de l’experiència viscuda.

Mitjançant un estil narratiu, poètic i fotogràfic, l’autor assoleix la unió del resultat de l’obra amb el mètode emprat, l’encaix del continent i el contingut, la reunió entre el camp i l’observador. La recerca de l’essència de la Índia no només en el producte sinó també en el procés de la composició i l’observació.

Es tracta d’una obra que exigeix una mirada contemplativa, que fuig de l’anàlisi i de la necessitat de judicis per poder comprendre-la. És en definitiva, una obra, igual que la Índia, per ser viscuda i no pas explicada.

-----------------------------

Aum, sonido sánscrito que simboliza el origen del universo, es el título que conceptualiza este ejercicio visual que, en estilo de aforismo o "sutra", consigue plasmar una experiencia personal con trascendencia universal.

Prescindiendo del tradicional método etnográfico y / o de la representación turística-espiritual de la India, el autor nos adentra en un continuo de imágenes regidas por la transformación. Detrás de un aparente caos de creación y destrucción visual, a través de diversas imágenes de cotidianidades avistadas, el observador tiene la oportunidad de descubrir la esencia inmutable del aroma que transpira la obra. Viaje personal que nos sugiere un "eterno retorno", no al punto de origen, sino a modo de espiral existencial, a un nivel más elevado producto de la experiencia vivida.

Mediante un estilo narrativo, poético y fotográfico, el autor logra la unión del resultado de la obra con el método empleado, el encaje del continente y el contenido, la reunión entre el campo y el observador. La búsqueda de la esencia de la India no sólo en el producto sino también en el proceso de la composición y la observación.

Se trata de una obra que exige una mirada contemplativa, que huye del análisis y de la necesidad de juicios para poder comprenderla. Es en definitiva, una obra, al igual que la India, para ser vivida y no explicada.

-----------------------------

Aum, Sanskrit sound that symbolizes the origin of the universe, is the title that conceptualizes this visual exercise. As an aphorism or "sutra", it manages to capture a personal experience with universal transcendence.

Putting aside the traditional ethnographic and/or spiritual-touristic portrayal of India, the author pushes us into a continuum of transformational images. Behind an apparent creational-destructive visual chaos, through a set of speculative routinary images, the observer has the opportunity to discover the unaltered essence of the aroma that the work transpires. It is a personal journey that suggests an eternal retour, not to the point of origin, but to a more elevated level, in an existential spiral way, produce of the vital experience.

By means of narrative, poetic and photographic style, the author achieves the union of the method utilized and the result of the work. The insertion of the continent and the content, the reunion of the observer and the field. The research of the essence of India, not only in the product but also in the compositional and the observation process.

Is about a work that demands a contemplative look, that escapes from the analysis and the need of judgment to be interpreted. It is definitely, like India, a work to be experienced.


Edited by Publications for pleasure
Collaborate: Socarrel Edicions & Museu de la Mediterrànea de Torroella de Montgrí 2016 .

36 pages / 29x39cm/ Offset newspaper print full colour /Limited 1000 copies / Texts in the publication are in catalan

Collaborators in this issue: Alba Yruela, Arnau Elias, Emma Llensa, Helena Roig, Lluís Tudela, Marta Verheyen, Mireia Tor, Mònica Figueras and Salvi Danès.

BUY HERE

SOC LLOC / Empordà Contemporani

Aquesta publicació forma part del projecte Soc lloc, juntament amb una exposició organitzada pels col·laboradors d'aquesta edició, que porta el mateix nom. L'exposició va tenir lloc a Torroella de Montgrí, una petita ciutat de Catalunya, el 20 de maig de 2016. Soc lloc reuneix l'obra de nou fotògrafs joves i un poeta. Les persones que han crescut, viscut i sentit el territori s'imaginen anar una mica més enllà del que la gent en general, entén per Empordà. Cada imatge amaga una història personal, que ens guia a un camí comú.

-----------------------------

Esta publicación forma parte del proyecto Soc lloc, junto con una exposición organizada por los colaboradores de esta edición, que lleva el mismo nombre. La exposición tuvo lugar en Torroella de Montgrí , una pequeña ciudad de Cataluña, el 20 de mayo de 2016. Soc lloc reúne obra de nuevo fotógrafos jóvenes y un poeta. Las personas que han crecido , vivido y sentido el territorio, se imaginan ir un poco más allá de lo que la gente en general , entiende por Empordà. Cada imagen esconde una historia personal, que nos guía a un camino común.

-----------------------------

This publication is part of the project Soc lloc, together with an exhibition organized by the collaborators of this edition under the same name. The exhibition took place in Torroella de Montgrí, a small town in Catalonia, the 20th of May 2016. Soc lloc puts together photographic and poetic material from nine young photographers and one poet . People who have grown, live and feel the territory they picture to go a little bit further from what people usually know of l’Empordà. Each picture hides a personal story which guides us to a common path.


BCN / Est. 2014